Team

Learn about our team and culture.

Ashish Bhardwaj

Chief Executive Officer

Prashant Thakur

Manohar Thakur

Girish Verma

Jitender Chauhan

Reeta Dhiman

Reetika Sharma

Priyanka Bali

Monika Thakur

Vivek Sharma

Prachie Sharma

Pooja

Bhawna Sharma

Vishal Kumar

Yaman Sharma

Shivangi Kumar