Team

Learn about our team and culture.

Ashish Bhardwaj

Chief Executive Officer

Prashant Thakur

Manohar Thakur

Girish Verma

Jitender Chauhan

Deepak Sharma

Reeta Dhiman

Reetika Sharma

Sanjay Verma

Bhawani Singh

Priyanka Bali

Monika Thakur

Shreya Verma

Prachie Sharma